ДОГОВІР №__________

постачання природного газу

 

м. Київ                                                                                                                      ___________2017

 

ТОВ “Прайм Енерджі”, надалі Постачальник, в особі Директора Яремчук Крістіни Василівни, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

_______________________________________________, надалі Споживач, в особі ______________________________________________________, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, в подальшому разом іменовані Сторони,

керуючись Законом України «Про ринок природного газу» та іншими нормативно – правовими актами, які регламентують діяльність на ринку природного газу України,

 

уклали даний Договір про наступне:

 

ТЕРМІНИ, що використовуються в даному Договорі:

Газова доба – період часу з 05:00 всесвітньо координованого часу (далі – UTC) (з 07:00 за київським часом) дня до 05:00 UTC (до 07:00 за київським часом) наступного дня для зимового періоду та з 04:00 UTC (з 07:00 за київським часом) дня до 04:00 UTC (до 07:00 за київським часом) наступного дня для літнього періоду.

ЕІС-коди – персональні коди ідентифікації Споживача та Постачальника як суб’єктів ринку природного газу.

Небаланс – різниця між обсягами природного газу, поданими замовником послуг транспортування для транспортування на точці входу, та відібраними замовником послуг транспортування з газотранспортної системи на точці виходу, що визначається за процедурою алокації.

Номінація заявка замовника послуг транспортування, надана оператору газотранспортної системи стосовно обсягів природного газу, які будуть подані замовником послуг транспортування протягом доби до газотранспортної системи в точках входу та відібрані з газотранспортної системи в точках виходу, у тому числі у розрізі контрагентів (споживачів) замовника та їх точок комерційного обліку (за необхідності).

Оператор газорозподільних систем (далі – Оператор ГРМ) – суб’єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із розподілу природного газу газорозподільною системою на користь третіх осіб (замовників), для даного Договору – Сумигаз.

Оператор газотранспортної системи (далі – Оператор ГТС) – суб’єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із транспортування природного газу газотранспортною системою на користь третіх осіб (замовників), для даного Договору – ПАТ «Укртрансгаз».

Особистий кабінет – особиста веб-сторінка Споживача на веб-сайті Постачальника, що містить персоніфіковані дані Споживача, статистичні дані про ціни та нарахування і сплату за Договором та іншу інформацію, пов’язану з виконанням Договору.

Постачальник суб’єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із постачання природного газу.

Регулятор – національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Реномінація – зміна підтвердженої номінації.

сайт Постачальника (сайт) – веб-сайт Постачальника в мережі Інтернет: http://nga.kiev.ua/

Споживач –фізична особа, фізична особа – підприємець або юридична особа, яка отримує природний газ на підставі договору постачання природного газу з метою використання для власних потреб або використання в якості сировини, а не для перепродажу.

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник зобов`язується поставити Споживачу у 2017 році природний газ (далі – газ), в обсягах і порядку, передбачених даним Договором, а Споживач зобов`язується прийняти газ та оплатити Постачальнику його вартість у розмірах, строки , порядку та на умовах, передбачених даним Договором.

1.2. Постачальник передає Споживачу газ в обсягах _____________ (__________________________________ ) куб. метрів, в тому числі по місяцях:

тис. куб.м

Місяць Обсяг Місяць Обсяг Місяць Обсяг Місяць Обсяг
Січень Квітень   Липень   Жовтень  
Лютий Травень   Серпень   Листопад  
Березень   Червень   Вересень   Грудень  

Дані обсяги є плановими та можуть зменшуватися або збільшуватися.

1.2.1. Додатковими угодами до даного Договору  можуть визначатися місячні обсяги постачання в розрізі добових обсягів природного газу.

1.3. У випадку невиконання або неналежного виконання Споживачем умов Договору щодо проведення розрахунків, додержання обсягів та графіку постачання природного газу для Постачальника не є обов’язковим.

1.4. Постачання газу протягом місяця здійснюється рівномірно, виходячи з середньодобової норми яка визначається шляхом ділення місячного підтвердженого обсягу газу на кількість днів протягом цього місяця, якщо даним Договором не узгоджено інше.

1.5. Обсяг газу, що має бути поставлений Постачальником підтверджується на підставі письмових оригінальних заявок Споживача, які подаються не пізніше 15 числа місяця, що передує місяцю поставки. Дані заявки є невід’ємною частиною Договору.

1.5.1. У разі відсутності письмової заявки, підтвердженим обсягом газу є плановий обсяг, визначений у пункті 1.2. даного Договору, з урахування п.1.4. даного Договору.

1.6. У випадку, якщо добовий обсяг споживання газу Споживачем зменшується або збільшується + 5,0 (п‘ять) відсотків порівняно із замовленим добовим обсягом, Споживач повинен змінити заявлений обсяг шляхом вручення письмової заявки про зміну заявлених обсягів або шляхом внесення даних у відповідний розділ Особистого кабінету з 9.00 до 12.00 години за київським часом газової доби, що передує газовій добі, з якої здійснюється реномінація.

1.7. У випадку неподання Споживачем заявки у строк та у порядку, встановлених п.1.6. даного Договору, обсяг газу, що поставлений Постачальником, підтверджується щомісячними актами приймання-передачі газу, оформленими згідно з розділом 4 даного Договору, та підлягає оплаті Споживачем в порядку встановленому даним Договором.

1.8. За розрахункову одиницю поставленого газу приймається один кубічний метр, приведений газотранспортним підприємством до стандартних умов (Т-20 град.С. Р=101,325 КПа/760мм.рт.ст./).

1.9. Якість газу повинна відповідати вимогам, установленим державними стандартами, технічними умовами, нормативно-технічними документам щодо його якості. Якість газу визначається методами, що передбачені державними стандартами та нормативно-технічними документами. Порядок та періодичність визначення показників якості газу обумовлюється в договорах на транспортування газу.

1.10. Споживач за даним Договором отримує природний газ з метою використання для власних потреб або використання в якості сировини, а не для перепродажу.

1.11. Обов’язковою умовою для постачання природного газу Споживачу, об’єкт якого підключений до газорозподільної системи, є наявність у Споживача або Постачальника укладеного в установленому порядку з Оператором ГРМ договору розподілу природного газу.

1.12. Обов’язковою умовою для постачання природного газу Споживачу, об’єкт якого підключений до газотранспортної системи, є наявність у Споживача або Постачальника, договору транспортування природного газу, укладеного в установленому порядку з Оператором ГТС.

1.13. Відносини Сторін, що не врегульовані даним Договором, регулюються Законом України «Про ринок природного газу», Правилами постачання природного газу, Кодексом газотранспортної системи та Кодексом газорозподільних систем, затвердженими в установленому законом порядку.

 

 1. ЦІНА ГАЗУ

2.1. Ціна за 1000,0 кубічних метрів газу на момент укладення даного Договору, без врахування вартості транспортування природного газу по території України та без ПДВ складає ___________________ грн.(______________________________________ грн. _____ коп.),  крім того ПДВ – _________ грн.(______________________________________ грн. _____ коп.).

Разом ________ грн.(_______________________________________ грн. ____ коп.).

2.2. Місячна вартість газу визначається як добуток ціни газу, що визначено у п.2.1. Договору, на кількість газу, реалізованого у відповідному місяці. Загальна вартість газу за цим Договором визначається як сума місячних вартостей газу.

2.3. Моментом оплати вважається день надходження грошових коштів на рахунок Постачальника.

2.4. Зміна ціни природного газу, крім п.2.6. даного Договору, визначається в додаткових угодах до даного Договору.

2.5 В разі незгоди Споживача з встановленою ціною, крім випадку, передбаченого п.2.6. даного Договору, додаткова угода не підписується, а Споживач зобов’язується надати Постачальнику письмову оригінальну заявку про зміну заявлених обсягів або ввести дані у відповідний розділ Особистого кабінету з 9.00 до 12.00 години за київським часом газової доби, що передує газовій добі, з якої здійснюється реномінація.

2.5.1. У разі підтвердження Оператором ГТС реномінації, Договір вважається призупиненим в частині поставок газу на період, щодо якого сторонами не досягнуто згоди про зміну ціни газу.

2.5.2. Змінам не підлягають обсяги, які будуть протранспортовані (розподілені) на підставі підтвердженої Оператором ГТС номінації до початку зміни обсягів транспортування, визначених реномінацією, поданою Оператору ГТС.

2.5.3. У випадку відхилення Оператором ГТС реномінації, остання номінація (реномінація), підтверджена Оператором ГТС, залишається діючою для Сторін, даний Договір не призупиняється, і оплаті за новою ціною підлягають всі протранспортовані (розподілені) обсяги газу на підставі підтвердженої Оператором ГТС номінації.

2.6. Збільшення ціни на газ, в тому числі протягом місяця поставки, що відбувається у зв’язку зі зміною ціни на підставі набрання чинності відповідних нормативно-правових актів органів державної влади України, які впливають на ціну газу, в тому числі тарифів на транспортування і розподіл газу, є встановленою для Споживача, їм погодженою, та обов’язковою для розрахунків між Сторонами за даним Договором.

2.7. У випадку зміни ціни на газ, в тому числі протягом місяця поставки, Споживач зобов’язаний перерахувати на рахунок Постачальника грошові кошти, у розмірі, на який збільшилась вартість запланованого до поставки обсягу газу в термін до 25 числа місяця, в якому змінено ціну. 

 

 1. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

3.1. Порядок оплати встановлюється наступним чином:

3.1.1.Споживач зобов‘язаний сплатити вартість місячного обсягу газу на рахунок Постачальника на наступних умовах:

– 30% вартості – до 10 числа місяця споживання природного газу;

– 30% вартості – до 20 числа місяця споживання природного газу;

– 30% вартості – до останнього числа місяця споживання природного газу.

Остаточний розрахунок здійснюється на підставі підписаного сторонами Акту приймання передачі газу  до 10 числа місяця, наступного за місяцем поставки.

3.1.2. У разі зменшення або збільшення місячного обсягу споживання Споживачем газу порівняно із замовленим обсягом, оплата розраховується наступним чином:

3.1.2.1. При зменшенні місячного обсягу споживання газу Споживачем – залишок грошових коштів зараховується в оплату за наступний місяць поставки, з урахуванням положень п. 2.1., п. п. 3.1.1. даного Договору.

3.1.2.2. При збільшенні споживання місячного обсягу газу, Споживач зобов’язаний провести оплату за обсяг газу, на який збільшиться поставка, з урахуванням положень п. 2.1., п. п. 3.1.1. даного Договору.

3.2. Прострочення Споживачем оплати не є його відмовою від Договору.

3.2.1. Прострочення Споживачем оплати є підставою для Постачальника припинити поставку газу та застосувати для розрахунків між Сторонами п. 7.2.4. даного Договору.

 

 1. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПОСТАЧАННЯ, ПРИЙМАННЯ ТА ОБЛІКУ ГАЗУ

4.1. Кількість поставленого Споживачу газу визначається за показниками, встановленого у Споживача комерційного вузла обліку, та підтверджується Оператором ГРМ та/або Оператором ГТС.

4.2. Приймання-передача газу протягом місяця здійснюється рівномірно, крім випадків визначених даним Договором або Додатковими угодами до нього.

4.3. Приймання – передача газу, поставленого Постачальником та прийнятого Споживачем у звітному місяці, оформлюється шляхом підписання та скріплення печаткою щомісячних Актів приймання-передачі в розрізі добових обсягів, які є невід`ємними частинами цього Договору, і які є підставою для остаточних розрахунків між Сторонами.

4.3.1. Для складання актів приймання-передачі природного газу, Споживач до 05 числа місяця, наступного за місяцем постачання природного газу, зобов’язаний надати Постачальнику копію акту про фактичний об’єм(обсяг) розподіленого(протранспортованого) природного газу Споживачу складеного між Споживачем та Оператором ГРМ або Оператором ГТС.

4.3.2. На підставі отриманих від Споживача даних та/або даних Оператора ГТС Постачальник протягом 3(трьох) робочих днів з дня їх отримання складає, підписує і скріплює печаткою Акти приймання-передачі природного газу та направляє їх Споживачу.

4.4. Споживач протягом 3(трьох)  робочих днів з дати одержання Актів приймання-передачі природного газу зобов’язується підписати уповноваженим представником Споживача, скріпити печаткою та направити  оригінал Акту Постачальнику  або надати в письмовій формі мотивовану відмову від підписання акту приймання-передачі природного газу.

4.5. У разі невиконання обов’язку, передбаченого п.4.4 даного Договору,  газ  вважається поставленим і прийнятим Споживачем від Постачальника на підставі даних Постачальника та/або документів  та/або інформації,  які складаються та/або надається Оператором ГТС та/або Оператором ГРМ.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН

5.1. Право та обов’язки споживача

          5.1.1. Споживач має право:

1) отримувати природний газ на умовах, зазначених у цьому Договорі;

2) безоплатно отримувати всю інформацію стосовно його прав та послуг, що надаються Постачальником, та інформацію про ціну природного газу, порядок оплати за спожитий природний газ, а також іншу інформацію, що має надаватись Постачальником відповідно до чинного законодавства та/або цього Договору;

3) безоплатно отримувати інформацію про обсяги та інші показання власного споживання природного газу;

4) звертатися до Постачальника для вирішення будь-яких питань, пов’язаних з виконанням цього Договору;

6) вимагати від Постачальника проведення звірки розрахункових даних та/або оскаржувати їх в установленому цим Договором та законодавством порядку;

7) провести звіряння фактичних розрахунків з підписанням відповідного акта;

8) змінювати постачальника в термін не більше трьох тижнів з дня повідомлення, за умови дотримання правил зміни постачальника, у тому числі обов’язку щодо здійснення повного остаточного розрахунку з Постачальником за даним Договором;

9) оскаржувати будь-які несанкціоновані, неправомірні чи інші дії Постачальника, що порушують права Споживача, та брати участь у розгляді цих скарг на умовах, визначених чинними нормативно-правовими актами та цим Договором;

10) отримувати відшкодування збитків від Постачальника, що понесені Споживачем у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Постачальником своїх зобов’язань перед Споживачем, відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства;

11) мати інші права, передбачені чинними нормативно-правовими актами і цим Договором.

           5.1.2. Споживач зобов’язується:

1) забезпечувати своєчасну та повну оплату поставленого природного газу згідно з умовами цього Договору;

2) укласти в установленому порядку договір розподілу природного газу з Оператором ГРМ;

3) укласти в установленому порядку договір транспортування природного газу з Оператором ГТС у випадку, підключення об’єкта Споживача до газотранспортної системи;

4) не допускати несанкціонованого відбору природного газу;

5) змінювати постачальника відповідно до Правил постачання природного газу, у тому числі за умови повного остаточного розрахунку за даним Договором;

6) своєчасно повідомляти Постачальника про всі зміни щодо персоніфікованих даних;

7) знімати фактичні показання комерційних вузлів обліку газу та приладів обліку газу станом на 09:00 годину кожної газової доби та на 01 число місяця, що настає за місяцем постачання газу та повідомляти ці дані Постачальнику шляхом  внесення даних у відповідний розділ Особистого кабінету. Надсилати  ( поштою або на електронну  адресу ) Постачальнику до 05 (п’ятого) числа місяця, наступного за місяцем постачання, копію акту про фактичний об’єм природного газу та повертати Постачальнику підписаний один примірник оригіналу акту приймання-передачі природного газу згідно п.4.4.

8) безперешкодно допускати на свою територію, об’єкти, приміщення, де розташовані вузли обліку газу, прилади обліку газу, лічильники газу тощо, представників Постачальника для звіряння показань фактично використаних обсягів природного газу;

9) проводити на вимогу Постачальника звіряння фактично використаних обсягів природного газу та пред’являти на вимогу Постачальника для перевірки правильності оплати та відповідності записів у них показанням лічильника газу;

10) відшкодовувати Постачальнику збитки, понесені ним у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Споживачем своїх зобов’язань перед Постачальником, що покладені на нього чинними нормативно-правовими актами та/або цим Договором;

11) виконувати інші обов’язки, покладені на Споживача чинним законодавством та/або цим Договором.

5.2. Права і обов’язки Постачальника

          5.2.1. Постачальник має право:

1) отримувати від Споживача плату за поставлений природний газ відповідно до умов даного Договору;

2) контролювати правильність оформлення Споживачем платіжних документів;

3) ініціювати припинення постачання природного газу Споживачу у порядку та на умовах, визначених цим Договором та чинним законодавством;

4) на безперешкодний доступ до комерційних вузлів обліку газу, що встановлені на об’єктах Споживача, для звірки даних фактичних обсягів споживання природного газу;

5) проводити разом зі Споживачем звіряння фактично використаних обсягів природного газу;

6)на повну і достовірну інформацію від Споживача щодо режимів споживання природного газу;

7) отримувати відшкодування збитків від Споживача, що завдані Постачальнику у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Споживачем своїх зобов’язань перед Постачальником, відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства;

8) мати інші права, передбачені чинними нормативно-правовими актами і цим Договором.

          5.2.2. Постачальник зобов’язується:

1) своєчасно закуповувати природний газ в обсягах, необхідних для задоволення потреб Споживача;

2) постачати природний газ на умовах та в обсягах, визначених даним Договором, за умови дотримання Споживачем дисципліни відбору природного газу та розрахунків за нього;

3) подавати всі необхідні документи для підтвердження обсягу (ліміту)  природного газу необхідного Споживачу за умови, що Споживач виконав свої обов’язки перед Постачальником, для замовлення необхідного обсягу природного газу;

4) дотримуватися мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів природного газу;

5) надавати Споживачу інформацію про умови постачання, ціну, порядок оплати за спожитий природний газ, про право Споживача вільно обирати постачальника та іншу інформацію, що вимагається чинними нормативно-правовими актами;

6) відшкодовувати збитки, завдані Споживачу у випадку невиконання або неналежного виконання Постачальником своїх зобов’язань за цим Договором;

7) забезпечувати конфіденційність даних, які отримуються від Споживача;

8) виконувати інші обов’язки, покладені на Постачальника чинним законодавством України.

 

 1. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ПОСТАЧАННЯ ГАЗУ

6.1. Постачальник має право ініціювати/вживати заходів з припинення або обмеження в установленому порядку постачання природного газу Споживачу в разі:

– проведення Споживачем неповних або несвоєчасних розрахунків за договором;

– перевитрат добової норми та/або неузгодженого договором графіка нерівномірної подачі природного газу та/або місячного підтвердженого обсягу природного газу;

– розірвання договору постачання природного газу;

– відмови від підписання акту приймання-передачі без відповідного письмового обґрунтування;

– настання заходів, передбачених Правилами про безпеку постачання природного газу, що діють відповідно до вимог статті 5 Закону України «Про ринок природного газу» та поширюються на споживачів, що не є захищеними.

6.2. Постачання Споживачу може бути припинено (обмежено) в інших випадках, передбачених Законом України «Про ринок природного газу», Кодексом ГТС, Кодексом ГРС, Правилами безпеки систем газопостачання.

6.3. Припинення постачання не звільняє Споживача від обов’язку сплатити Постачальнику заборгованість за даним Договором.

6.4. Відновлення постачання Споживачу здійснюється у разі усунення підстав, встановлених п.6.1, п.6.2. даного Договору.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. При порушенні умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

7.2. В разі порушення Споживачем порядку та строків оплати поставленого

Постачальником газу:

           7.2.1. Споживач сплачує Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який сплачується пеня. Пеня нараховується від суми простроченого платежу за кожен день протягом всього періоду прострочення і не обмежується 6-місячним строком згідно ч.6 ст. 232 Господарського кодексу України.

         7.2.2. Постачальник вправі припинити поставку газу та вимагати проведення оплати за весь обсяг газу, що був фактично поставлений до моменту припинення подачі, протягом 3-х банківських днів з дня припинення. Витрати та збитки за всі негативні наслідки в цьому випадку відшкодовуються відповідно до п. 10 Постанови КМ України від 8 грудня 2006 року №1687 «Про затвердження Порядку пооб‘єктного припинення (обмеження) газопостачання споживачам крім населення».

7.2.3. Постачальник  вправі зарахувати перераховані Споживачем грошові кошти, які надходитимуть в якості оплати поставленого газу в першу чергу для погашення штрафних санкцій, а вже потім як оплату основного боргу.

7.2.4. У випадку прострочення платежу більше тридцяти календарних днів, та зростання ЄВРО за офіційним курсом НБУ вище, ніж курс НБУ на день укладання даного Договору, грн./ЄВРО (1ЄВРО = __________ грн.), Споживач зобов’язаний без укладання додаткової угоди оплатити обсяг поставленого йому газу, вартість якого визначається за наступною формулою:

Z1 = Z x ( A1 / A0 ) x V

Де Z1 – вартість поставленого природного газу, грн.;

Z – ціна газу, на дату укладання даного Договору, а у разі укладення Додаткових/ої угод/ди про зміну ціни газу – Z дорівнює ціні газу, на дату укладання останньої Додаткової угоди, грн. за тис. куб. м. ;

A1 – курс НБУ на день оплати природного газу, грн./ЄВРО;

A0 – курс НБУ на день укладання Договору, грн./ЄВРО (1ЄВРО = __________ грн.);

V – обсяг поставленого газу, тис. куб. м.

7.3. У разі не поставки або недопоставки Постачальником газу, відповідно до умов даного Договору, останній сплачує на користь Споживача пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення від вартості недопоставленого обсягу природного газу.

7.4. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторін від взятих на себе зобов’язань, відповідно до умов даного Договору.

7.5. У разі порушення порядку та терміну оплати за газ, Постачальник має право застосувати до Споживача оперативне-господарські санкції, передбачені Господарським Кодексом України, в тому числі в односторонньому порядку припинити йому поставку газу.

 7.6. Постачальник не відповідає за будь-які перебої у транспортуванні або розподілі природного газу, які стосуються функціонування, обслуговування та/або розвитку газотранспортної та/або газорозподільної системи, а також за будь-яке погіршення якості природного газу, що сталося з вини Оператора ГТС та/ або Оператора ГРМ.

 

 1. ФОРС – МАЖОР

8.1. При настанні обставин неможливості повного або часткового виконання будь-якою із Сторін зобов‘язань по цьому Договору, як-то: пожежа, повінь, землетрус та інші стихійні лиха, аварія на газопроводі, війна та військові дії, блокада, страйки, зміна законодавства України, видання органами виконавчої влади України нормативних актів, що роблять неможливим виконання зобов‘язань по цьому Договору, чи інших, що не залежать від Сторін, обставин, жодна зі Сторін не несе відповідальності. Дані обставини повинні бути підтверджені ТПП України чи іншим компетентним органом.

8.2. Про настання форс-мажорних обставин, термін їхньої дії та припинення Сторона, для якої вони наступили, сповіщає іншу Сторону протягом трьох днів з моменту настання таких обставин. Неповідомлення або невчасне повідомлення про настання форс-мажорних обставин позбавляє Сторону права посилатися на такі обставини.

8.3. Настання форс-мажорних обставин не звільняє Споживача від обов‘язку оплати обсяг фактично поставленого газу.

8.4. При припиненні обставин, зазначених у пункті 8.1, Сторона повинна без зволікання, будь-якими доступними засобами письмово сповістити про них іншу Сторону. У повідомленні вказується термін, у який передбачається виконати зобов’язання за даним Договором.

8.5. У випадках, передбачених у п.8.1 даного Договору, термін виконання Стороною своїх зобов’язань за даним Договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини і їхні наслідки.

 

 1. ПОРЯДОК РОЗВ`ЯЗАННЯ СПОРІВ ТА СУПЕРЕЧОК

9.1. Всі спори та суперечки, що виникають між Сторонами вирішуються шляхом переговорів.

9.2. У випадку недосягнення згоди шляхом переговорів, Сторони мають право звернутися із заявою про вирішення спору до Регулятора ринку природного газу та/або передати спір на розгляд до суду у відповідності з чинним законодавством України.

9.3. Переговори Сторін, звернення до Регулятора ринку природного газу не є заходами досудового врегулювання спорів та суперечок, та не позбавляють Сторін права звернутися до суду.

 

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

10.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до __________, а в частині не виконаних зобов‘язань – до їх повного виконання.

10.2. Умови Договору може бути змінено на підставі нормативних актів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, НКРЕКП або іншого органу, що регулюють відносини з поставок газу та правил роботи на ринку газу України, шляхом підписання відповідних додаткових угод.

10.3. Всі доповнення та додаткові угоди набирають чинності та мають перевагу над раніше укладеними та над положеннями даного Договору в разі, коли вони укладені в письмовій формі, мають дату, номер, посилання на даний Договір, підписи уповноважених представників Сторін та оригінальні печатки підприємств.

10.4. Кожна Сторона має право припинити дію Договору достроково, якщо не має невиконаних зобов‘язань перед іншою Стороною та попередить про це останню письмово

за 20 календарних днів.

10.5. В разі, якщо Сторони підписали Договір без зазначення «з протоколом розбіжностей», вважається, що Договір укладений без розбіжностей. Зазначення у протоколі розбіжностей слів «З протоколом узгодження розбіжностей» свідчить про направлення Стороні протоколу узгодження розбіжностей.

10.6. Зміст Договору та його додатків є комерційною таємницею і не підлягає розголошенню без згоди іншої Сторони.

10.7. З підписанням даного Договору втрачають чинність всі інші угоди з цього предмету укладені Сторонами раніше.

10.8. Договір та додатки до нього, підписані по факсу або з допомогою електронного зв’язку , мають юридичну силу до моменту підтвердження оригіналом.

10.9. Договір складено українською мовою у двох примірниках – по одному для кожної з Сторін. Кожний примірник має однакову юридичну силу.

10.10. До цього Договору Споживач повинен додати копії наступних документів, завірених першими керівниками, основними печатками підприємства:

– заяву про укладення договору, в якій зазначити свій персональний ЕІС-код та очікувані об’єми (обсяги) споживання природного газу на період дії договору;

– належним чином завірену копію документа, яким визначено право власності чи користування на об’єкт споживача;

– копії документів на право укладання договору, які посвідчують статус юридичної особи чи фізичної особи – підприємця та уповноваженої особи на підписання договору, та копію документа про взяття на облік у контролюючих органах; а саме:

– витяг/ виписку з ЄДР на день підписання Договору;

– копія останньої редакції Статуту,

– копію довідки статистики про включення до ЄДРПОУ;

– документ, що підтверджує статус та термін дії повноваження посадової особи одноособово підписувати господарські договори (протокол, довіреність і т.д.).

– копію паспортних даних особи, яка підписує Договір (1, 2, 11 сторінки).

– копію свідоцтва/ витягу платника ПДВ (якщо є таким платником);

– довідку (акт звірки розрахунків) про відсутність простроченої заборгованості споживача за поставлений газ перед діючим постачальником за поставлений природний газ, підписану діючим постачальником (за його наявності).

10.11. До цього Договору Постачальник повинен додати копію ліцензії на ведення відповідної господарської діяльності.

10.12. Постачальник є платником податку на прибуток на загальних умовах.

10.12.1. Споживач є платником податку на прибуток на загальних умовах.

10.13. ЕІС-код – персональний код ідентифікації Споживача як суб’єкта ринку природного газу:  ___________________.

10.13.1. ЕІС-код – персональний код ідентифікації Постачальника як суб’єкта ринку природного газу: :  ___________________.

10.13.2. ЕІС-код/ЕІС-коди точки/точок комерційного обліку Споживача, по яких буде здійснюватися постачання природного газу Постачальником: .

10.14. Підписавши даний Договір Споживач вважається повідомленим і надавшим свою згоду на те, що інформація про нього, персональні дані керівників та інших співробітників (прізвище, ім’я, по батькові, адреса, адреса електронної пошти, номер телефону, серія номер паспорту, ким та коли виданий), буде внесена до бази даних Постачальника.

10.14.1. Споживач надає Постачальнику право використовувати свої персональні дані та погоджується з тим, що ця інформація може бути передана без письмового повідомлення Споживача для: обліку Споживачів, наданих їм послуг та поставленого товару, розрахунків зі Споживачами; розсилання Споживачам повідомлень, тощо.

10.15. Підписанням даного Договору Споживач підтверджує, що на момент його укладення у нього відсутня заборгованість перед іншими постачальниками природного газу, Оператором ГРМ та/або Оператором ГТС.

 

 1. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВИЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

Постачальник Споживач
 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Прайм Енерджі»

Юридична та поштова адреса:

01054, м.Київ, вул. Бульварно-Кудрявська,  будинок 35, офіс 5.

п/р: 26004578319400

Банк: ПАТ «УкрСиббанк»

Код банку: 351005

Код ЄДРПОУ: 39808609

Інд.под.№ __________________

Под. св.№ __________________

Тел./Факс: _________________

Email: http:_________________

EIC код: ___________________

 

 

_______________________________

 

Юридична та поштова адреса:

_______________________________

п/р: ___________________________

Банк:  _________________________

Код банку: ________________________

Код ЄДРПОУ: _________________

Інд.под.№: ____________________

Под. св. №: ___________________

Тел./Факс:      ___________________

Email:  _________________________

EIC-код:  ______________________

 

 

 

Директор Директор
 

 

_____________________/_____________./

 

 

 

___________________/_____________./